Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 5 lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie będą zgłębiać tajniki: podstaw konstrukcji maszyn, podstaw sterowania i regulacji maszyn, technologii mechanicznej, podstaw techniki wytwarzania, organizacji procesów produkcji, języka obcego zawodowego. W trakcie nauki młodzież odbywa zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz realizują praktykę zawodową. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Perspektywy zawodowe:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika mechanika. W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje tytuł technika mechanika i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w języku angielskim – ułatwiający zdobycie legalnego zatrudnienia na europejskim rynku pracy.
Po zakończeniu szkoły możesz dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz podwyższać kwalifikacje w tym zawodzie poprzez naukę w szkołach wyższych na kierunkach takich jak: budownictwo, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, transport i wielu innych.