Szkolne koło PCK przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie liczy 17 członków oraz ponad 40 honorowych dawców krwi. Koło ściśle współpracuje ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

Opiekunem Szkolnego Koła PCK oraz grupy honorowych dawców krwi jest Joanna Wieczorek-Smerdel.

Misją i celem działalności SK PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków w każdych okolicznościach i w każdym czasie. Członkowie tego ruchu pracują społecznie dla innych i z pracy tej czerpią radość i satysfakcję.

Szkolne Koło PCK poprzez swą działalność: angażuje młodzież do pomocy bliźniemu m.in.: poprzez honorowe ofiarowanie cennego daru w postaci krwi, budzi poczucie solidarności i współdziałania, kształtuje wrażliwość i ofiarność na potrzeby innych.

W październiku odbyło się zebranie Koła, na którym wybrano nowych członków, wybrano zarząd oraz i opracowano plan pracy koła na bieżący rok szkolny.

Zarząd Koła PCK uczestniczył w Młodzieżowej Konferencji Powiatowej Rady Młodzieży PCK.

Ewelina Jagiełło i Marta Garbacz znalazły się w składzie Młodzieżowej Powiatowej Rady Młodzieży PCK i będą reprezentowały powiat na Konferencji Okręgowej Rady Młodzieży PCK w Lublinie. Obie uczennice uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, zdały egzamin z oceną pozytywną i otrzymały certyfikat.

Skład zarządu przygotowywał uroczystości związane z 50 rocznicą Honorowych Dawców Krwi oraz 90-leciem PCK.Główne kierunki działalności Szkolnego Koła PCK:

Świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia:
 • Działalność opiekuńcza i socjalna
  • udział w akcji Wyprawka dla Żaka,
  • udział w Kampanii Walka z głodem,
  • udział w akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka,
  • udział w akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
  • rozładunek darów z Lubelskiego Banku Żywności,
  • pomoc mieszkańcom Ukrainy dotkniętych grypą A/H1N1,
  • uczestnictwo w kwestach charytatywnych,
  • włączanie się do wielu akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i miasta.
Promocja i ochrona zdrowia:
 • Zapobieganie uzależnieniom
  • współorganizowanie imprezy profilaktycznej z okazji Światowego Dnia AIDS
  • spotkania z p. Bronisławą Ziębą z Poradni POWRÓT Z “U”
 • Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
  • udział w Olimpiadzie Promocja Zdrowia z PCK(III miesjce w etapie powiatowym),
  • opracowanie informacji dotyczących profilaktyki wirusa grypy A/H1N1 na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczną w Hrubieszowie,
  • zorganizowanie spotkania uczniów z lekarzem i pielęgniarką na temat Propagowanie HDK,
  • zorganizowanie spotkania uczniów z przedstawicielem transplantologii.
 • Pomoc w ratowaniu życia
  • szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy (na lekcjach Przysposobienia obronnego)
  • udział młodzieży w Rejonowych Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa
  • systematyczne oddawanie krwi
  • organizowanie pogadanek
  • przystąpienie do VII Edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • odznaczenie Pamiątkowym Medalem dla: Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, opiekuna PCK – Joanny Wieczorek – Smerdel oraz dyr. Zbigniewa Petruczynika za osiągnięcia w realizacji Programu aktywizującego lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem połączonego z akcjami oddawania krwi i pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi,
  • odznaczenie Zespółu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Odznaką Honorową PCK III Stopnia za całokształt pracy na rzecz PCK.
Promocja i upowszechnianie misji, podstawowych zasad i wartości ruchu
 • Upowszechnianie zasad ruchu
  • włączanie się Szkolnego Koła PCK do akcji ogólnokrajowych,
  • redagowanie gazetek szkolnych,
  • przygotowanie uroczystej akademii z okazji 90-lecia PCK.
 • Promocja wewnętrzna i zewnętrzna
  • aktywna i systematyczna współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu, ZR PCK, GOPS, SP ZOZ, Rejonową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Zespołem ds. Promocji Zdrowia, pielęgniarką szkolną i wychowawcami klas