“Nie możemy robić wielkich rzeczy ale małe z wielką radością”

Matka Teresa z Kalkuty

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Na scenie przy mikrofonach stoi prezenterka. W tle stoją uczennice trzymające litery.

Szkolny Klub Wolontariusza powstał w 2003 roku z inicjatywy Beaty Tomaszczuk – nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1. Od września 2020 roku opiekunem agendy jest Zofia Szwiec. Klub skupia młodzież tejże placówki z różnych typów szkół, zainteresowaną ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności klubu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych.

Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu.

“Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

Jan Paweł II
Grupa Wolontariuszy pozuje do zdjęcia na tle banera.

Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi: szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

Grupa wolontariuszek w czerwonych strojach pozuje do zdjecia

MISJA Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem.
 2. Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka

STRUKTURA Szkolnego Klubu Wolontariatu

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Struktura

 1. Podstawa prawna Szkolnego Klubu Wolontariatu – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.).
 2. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 3. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.
 4. Miejscem organizacji jest Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 5. Opiekunem Klubu jest nauczyciel, który wyraził chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania: wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, wręczanie listów pochwalnych i dyplomów tzn.:
  • uczniowie bardzo zaangażowani w ideę wolontariatu otrzymują Dyplom Uznania SKW wręczany na inaguracyjnej uroczystości zakończenia roku szkolnego (w kwietniu – dla maturzystów i w czerwcu – dla uczniów niższych klas)
  • rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne
  • nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza

Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkolnego Klubu Wolontariatu
 • artykuły ( informacje i reportaże) prezentowane w szkolnym radiu, na stronie internetowej szkoły i portalach lokalnych
 • informacje w gablocie Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Klub Wolontariatu obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

Rok 2001 został ogłoszony przez ONZ Światowym Rokiem Wolontariatu. Jan Paweł II Na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu wygłosił przesłanie do młodzieży:
“Drodzy Wolontariusze!
Na zakończenie tego roku, który Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęciła wolontariatowi, pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach – dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych – jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu. Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu. Jest to bez mała prawo istnienia. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”.
(fragment cyt. za: akson.superhost.pl)

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 4. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznymi wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 5. Przygotowanie uczniów naszej szkoły do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 8. Prowadzenie warsztatów i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Szkolny Klub Wolontariusza angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 10. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Szkolnym Klubie Wolontariusza, przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa).
 11. Szkolny Klub Wolontariusza włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu oraz własnego odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania na piśmie konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
 5. Wolontariusz ma prawo do okresu próbnego wcześniej ustalonego.
 6. Wolontariusz ma prawo do oczekiwania pozytywnych efektów swojej pracy, licząc na współpracę osoby wspieranej. Dotyczy to w szczególności zajęć pomocy w nauce i przy odrabianiu lekcji dzieci kontrolę i czuwanie nad postępami, tak aby praca nie okazała się marnowaniem czasu.
 7. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy.
 8. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 9. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Obowiązki wolontariusza

 1. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie
 2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu takie jak:
  • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
  • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
  • zasada troski o los słabszych
  • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości
  • zasada świadomego i odpowiedniego reprezentowania szkoły

DOKUMENTYn(Kodeks etyczny, Regulamin, Karta Wolontariusza)

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Regulamin pracy wolontariusza Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Wolontariusz zatrudniany przez Szkolny Klub Wolontariatu pracuje społecznie tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalany wspólnie z koordynatorem.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie upoważnienia wystawionego przez koordynatora SKW ZS nr 1 w Hrubieszowie.
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne;
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji;
 7. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora SKW, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu;
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcje koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu;
 9. Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób u których wykonują określoną pracę;
 10. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub inną osobą upoważnioną do tego;
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.

Karta wolontariusza


WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.
WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:
 1. Mieć jasno określony zakres obowiązków;
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 3. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 4. Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 6. Być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 7. Mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

 1. Uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 2. Dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 3. Rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 4. Nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
 5. Informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 6. Ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;
 7. Dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.