Szkolne Koło Caritas Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły i regularnie włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezjalną.

Głównym celem działalności organizacji jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Istnieje przy Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie od października 2005 roku. Opiekunem Koła jest Anna Sioma-Krempla.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, odnoszonego do każdego, bez względu na przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

  • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej,
  • kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej,
  • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, a w szczególności otaczanie opieką uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Caritas jest współorganizatorem akcji “Światowych Dni Zapobiegania AIDS“, a także akcji “Szlachetna Paczka“, dzięki której najbardziej potrzebujące rodziny z okolicy Hrubieszowa otrzymały pomoc w postaci artykułów spożywczych, chemicznych, ubrań, a nawet mebli.
Organizuje również zbiórki odzieży dla ubogiej młodzieży naszej szkoły. Wspiera również inne instytucje np. Dom Dziecka w Łabuniach. Zajmuje się także kolportażem kalendarzy, a uzyskane pieniądze przekazuje Hospicjum “Santa Gala” w Łabuńkach”.

Szkolne Koło Caritas przeprowadza akcję pod hasłem: “Wigilijne dzieło pomocy dzieciom“. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży świec wigilijnych zostają przeznaczane na wsparcie najuboższych.

Koło przyłącza się również do akcji: “Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz “Podziel się posiłkiem“.

Szkolne Koło Caritas było również współorganizatorem konkursu o tematyce antyalkoholowej Alkoholowi mówię NIE!
Współorganizowało także: Światowy Dzień Życzliwości, Światowy Dzień Zapobiegania AIDS

Wielokrotnie ze środków Caritas zakupiono bilety miesięczne oraz podręczniki szkolne tym, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

W okresie zimowym przeprowadzane są akcje zbiórki odzieży, która następnie przekazywana jest najbardziej potrzebującym uczniom i mieszkańcom miasta.

Uczniowie SKC przystąpili też do ogólnopolskiej akcji “Jałmużna Wielkopostna“.
Inicjatywa miała charakter wychowawczy – uczyła miłości bliźniego do drugiego człowieka.

Sprzedaż paschalików i świec – to kolejne przedsięwzięcie przynależące do “Wielkanocnego Dzieła Caritas“. Było ona prowadzona przez cały okres Wielkiego Postu.
Celem akcji było przede wszystkim kształtowanie charytatywnych postaw uczniów, uwrażliwienie na ubóstwo oraz przeciwdziałanie biedzie.

Z inicjatywy SKC w okresie Wielkiego Postu została przeprowadzona kwesta pieniężna na zakupy świąteczne dla potrzebujących wsparcia uczniów naszej szkoły.