Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie realizuje aktualnie dwa projekty:
“Kompetentni na rynku pracy – dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy” oraz
“Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020.

Program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie”

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
Lider: Powiat Hrubieszowski/Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Partner:Syntea S.A. w Lublinie

Logo Syntea

Koordynator projektu z ramienia szkoły: Jarosław Woźniak


Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 104 uczniów i uczennic (55 dz,49 chł) i 30 nauczycieli/ek (15kobiet ,15 mężczyzn), mających na celu podniesienie ich kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poprzez doposażenie przedmiotowych pracowni w sprzęt i pomoce niezbędne do realizacji zajęć.

Rezultaty:
Rezultaty realizacji projektu, to: nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 90% nauczycieli i 90% uczniów, objętych wsparciem/projektem.

Zadania:
W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych uprawnień potrzebnych na rynku pracy, a także dla nauczycieli w zakresie uzupełnienia kompetencji zawodowych. Projekt zakłada współpracę z pracodawcami, doposażenie szkół, co poprawi jakość kształcenia.

Więcej informacji na temat projektu: tutaj (link otworzy się na nowej karcie)

“Kompetentni na rynku pracy – dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie do potrzeb współczesnego rynku pracy”

Termin realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2019
Lider: Powiat Hrubieszowski i Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie,
Partner:Syntea S.A. w Lublinie

Logo Syntea

Koordynator projektu z ramienia szkoły: Krzysztof Mazur


Cele projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych dla 197 uczniów (Technikum – 139 os., Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 58 os.), kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla nauczycieli (37os.) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2019r.

Rezultaty:
Rezultaty realizacji projektu, to: nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 90% nauczycieli i 90% uczniów, objętych wsparciem/projektem.

Zadania:
W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych uprawnień potrzebnych na rynku pracy, a także dla nauczycieli w zakresie uzupełnienia kompetencji zawodowych. Projekt zakłada współpracę z pracodawcami, doposażenie szkół, co poprawi jakość kształcenia. Projekt przyczyni się do realizacji 2 celów szczegółowych RPO WL 2014-2020. Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju społ.-gosp. Polski Wschodniej do roku 2020, ponieważ zakłada, tak jak Strategia: podniesienie jakości kapitału ludzkiego, co będzie sprzyjać większemu włączeniu społecznemu, zwłaszcza grup defaworyzowanych oraz systematycznemu podnoszeniu i wzmacnianiu umiejętności i kompetencji kadr, zdolnych do skutecznego działania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej szczegółów na temat projektu: tutaj (link otworzy się na nowej karcie)

logo Nowoczesna Wizja Edukacji