Element dekoracyjny

Szkolne Koło Dziennikarskie Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w październiku 2013 roku. Zrzesza zainteresowanych pisaniem, redagowaniem tekstów i fotografią młodych animatorów kultury i dziennikarzy, nieustannie poszukując też nowych członków, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania.

Opiekunem Szkolnego Koło Dziennikarskiego jest Daniel Buchowiecki.

Program Szkolnego Koło Dziennikarskiego nawiązuje do zagadnień medialnych występujących w programach nauczania, rozwijając je i poszerzając ich zakres. Powstał on w oparciu o bogate doświadczenia zawodowe nauczyciela języka polskiego, który interesuje się dziennikarstwem, współprowadzi stronę internetową szkoły, a także współpracuje z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami, preferując indywidualny rozwój ucznia.

Aktywne uczestnictwo w działalności Szkolnego Kola Dziennikarskiego daje możliwość rozbudzenia w uczniach pasji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz praktycznego ich wykorzystania dzięki współtworzeniu artykułów, które umieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej, w mediach i na specjalnym do tego stworzonym profilu na Facebooku.

Współpraca ze Szkolnym Kołem Dziennikarskim to również możliwość rozwijania samodzielnego i krytycznego myślenia, inspirowanie do aktywności twórczej oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole.

Cele szczegółowe SKD:

 • zdobycie ogólnej wiedzy na temat komunikacji medialnej,
 • zapoznanie młodzieży z głównymi zadaniami współczesnego dziennikarstwa,
 • definiowanie i stosowanie metod zdobywania informacji,
 • opanowanie przez uczniów podstaw sztuki dziennikarskiej i praktyczne jej wykorzystanie,
 • nabycie umiejętności posługiwania się różnymi gatunkami publicystycznymi,
 • kształcenie umiejętności komunikowania się,
 • rozbudzanie zdolności redakcyjnych uczniów,
 • doskonalenie sprawności językowej i dbałość o kulturę słowa,
 • zapoznanie uczniów z tworzeniem oraz funkcjonowaniem redakcji prasowej,
 • przybliżenie pojęć etyki dziennikarskiej, obiektywizmu, kultury osobistej,
 • rozbudzanie kreatywności oraz poczucia własnej wartości,
 • wykorzystywanie technologii informatycznej do tworzenia tekstów,
 • wdrażanie do aktywnej pracy w zespole,
 • rozwijanie pozytywnych cech u młodego człowieka takich jak: tolerancja, życzliwość,
 • szacunek dla pracy innych, odpowiedzialność, rzetelność,
 • pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa i animacji życia szkolnego,
 • promowanie szkoły w środowisku poprzez artystyczne działania i umiejętność przedstawiania ich.

Wśród metod jakie będą wykorzystywane podczas pracy SKD pojawią się: dyskusja, pogadanka, burza mózgów, praca z tekstem, ćwiczenia w redagowaniu tekstu, prezentacja.

Istotnym elementem będą też spotkania z dziennikarzami i animatorami oraz w miarę możliwości wycieczki do redakcji.Trochę historii w pigułce…


Za nami wizyta w Radiu Lublin – największej rozgłośni w regionie.

Urządzenia elektroniczne zamontowane w specjalnej szafie

Tu, Zosia Dłubacz i Józef Kufel – gospodarze programu “Spojrzenia” opowiadali o pracy w radiu.

Grupa osób siedzi przy stoliku

Spotkaliśmy się też z dociekliwymi dziennikarzami Tygodnika Zamojskiego.

Uczniowie razem z nauczycielami pozują do zdjęcia na tle loga Tygodnika zamojskiego.

Odwiedziliśmy też Bon Ton – chełmskie radio w dobrym tonie. O pracy w nim opowiadał redaktor naczelny p. Tomasz Moskal.