Rok 1925 to historyczna data szkolnictwa zawodowego w Hrubieszowie. Powstaje Szkoła Rzemieślnicza Sejmiku Powiatowego. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem był Antoni Witer-Wiatrowski, nauczyciel, historyk i miłośnik zabytków regionalnych. Szkoła przechodziła szereg zmian organizacyjnych, w zależności od potrzeb miasta i przybierała różne nazwy. W 1936 roku została przemianowana na Szkołę Mechaniczną. Ta nazwa i charakter szkoły przetrwały do 1944 roku. W okresie okupacji, mimo szykan ze strony okupanta, szkoła kontynuowała swoją działalność i należała do Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie.

pierwsi absolwenci szkoły pozują do zdjęcia.
absolwenci z roku 1928 – jako pierwsi w historii szkoły.

We wrześniu 1944 roku szkoła podjęła normalną pracę, dzięki pracownikom, którzy w czasie działań wojennych z narażeniem życia uratowali i zabezpieczyli przed zniszczeniem maszyny, narzędzia, urządzenia i inne pomoce szkolne. W tym samym roku szkoła otrzymuje nazwę Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Prywatnych Szkół Zawodowych w Hrubieszowie. W roku 1948 szkołę upaństwowiono a nazwę zmieniono na Czteroletnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne I stopnia. W 1950 roku szkołę połączono z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i nadano nazwę Zasadnicza Szkoła Metalowo-Odlewnicza

Uczniowie pozują na tle budynku

W latach 1944-1950 warsztaty szkolne brały udział w usuwaniu zniszczeń powojennych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wyremontowano dwa młyny, trzy gorzelnie, tartak, uruchomiono elektrownię w Hrubieszowie. Ponadto przeprowadziły remonty wielu maszyn i urządzeń rolniczych oraz silników gospodarczych. W latach pięćdziesiątych produkowały obrabiarki dla zasadniczych szkół zawodowych w okręgu lubelskim.

Rok 1954 przynosi kolejną zmianę na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty nadało szkole w 1968 roku imię “25 – lecia Polski Ludowej”.

1 września 1973 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Hrubieszowie, a po kilku latach (1981) zmieniono nazwę na Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa.

W latach 1925-1944 zajęcia teoretyczne i warsztatowe odbywały się w budynkach fundacji Stanisława Staszica przy ulicy Żeromskiego. Następnie szkoła otrzymała budynek przy ulicy Kilińskiego, w którym prowadziła naukę teoretyczną. Od roku 1950 zajęcia praktyczne odbywały się w różnych punktach miasta. Szkoła posiadała internat przy ulicy Górnej i Ciesielczuka. Ze względu na trudne warunki lokalowe i postępujący rozwój szkoły podjęto starania o budowę nowych obiektów szkolnych. W czerwcu 1962 roku położono kamień węgielny pod budowę obiektów przy ulicy Zamojskiej. Internat i warsztaty szkolne ukończono i przekazano do użytku w 1964 roku, a budynek szkolny w 1969 roku.

uczniowie i nauczyciele pozują do zdjęcia na tle budynku

Zespół do 2001 skupiał takie szkoły jak; Technikum Mechaniczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa a młodzież kształciła się w takich branżach jak: mechaniczna, elektryczna, ślusarsko-tokarska, budowlana, a ostatnio gastronomiczna. Uczniowie osiągali sukcesy m.in. w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim np. w podnoszeniu ciężarów, w konkursach i olimpiadach np. “Mistrz w zawodzie”, Turniej Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu. Młodzież chętnie brała udział w pracach na rzecz środowiska oraz różnego rodzaju akcjach; Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Góra Grosza i wiele innych.

W 1926 roku Sejmik Powiatowy zdecydował o utworzeniu w Hrubieszowie Średniej Szkoły Zawodowej Żeńskiej. Była to szkoła zawodowa o specjalności krawiecko-bieliźniarskiej o 3-letnim cyklu kształcenia. Nauka w nowej szkole rozpoczęła się 2 października 1926 r. Kierownikiem szkoły została Julia Wojsławówna. Szkoła początkowo nie miała swojego budynku , część zajęć odbywała się w prywatnym budynku Sióstr Skrytek przy ul. 3 Maja. W 1928 roku nowym kierownikiem szkoły została Klaudia Podhorska.

Gdy wybuchła II wojna światowa, Niemcy większość szkół zlikwidowali, jednak hrubieszowskiej szkoły żeńskiej nie rozwiązano, uczennice zaczęły pracować na potrzeby armii niemieckiej.

20 lipca 1944 roku w niedzielę przyszło wyzwolenie i nowe władze. U nich Klaudia Podhorska zaczęła zabiegać o przyznanie budynku i ponowne otwarcie szkoły. 1 września 1944 roku szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny jako 4-letnie Gimnazjum Krawieckie. Siedzibą szkoły było drugie piętro dawnego hotelu niemieckiego. W 1948 roku kierownikiem szkoły została Helena Szykulska.

Od 1 września 1949 roku zmieniła się też nazwa szkoły na 3-letnie Liceum Odzieżowe I stopnia. Szkoła coraz bardziej się rozrastała.

W 1961 roku powstała Zasadnicza Szkoła Handlowa, a w 1963 roku również Zasadnicza Szkoła Ogólnozawodowa, poszerzyła się też baza kształcenia szkoły krawieckiej o klasę dziewiarską.

W 1965 roku nowym dyrektorem szkoły została Maria Nemetti. Rok szkolny 1972/1973 przebiegł pod znakiem zmian zarówno na stanowisku dyrektora szkoły, jak i nazwy szkoły. Powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, której dyrektorem został Bronisław Bojko, zaś Zasadnicza Szkoła Handlowa została przeniesiona do Technikum Ekonomicznego ze względu na ogromną liczbę klas, pracę szkoły na dwie zmiany przy tak skromnej bazie lokalowej.

1980 roku dyrektorem szkoły została Lucyna Piątkowska, która od 1978 roku pracowała na kierowniczym stanowisku jako zastępca dyrektora szkoły. W 1983 roku szkoła została przeniesiona do budynku internatu ZSMR. Szkoła w tym czasie liczyła 21 oddziałów.

1990 roku powstało 4-letnie Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej i zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół Odzieżowych. W skład zespołu wchodziły trzy szkoły: Zasadnicza Szkoła Odzieżowa i Wielozawodowa, Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej i Technikum Odzieżowe dla Dorosłych.

W czerwcu 1997 roku Zespół Szkół Odzieżowych obchodził jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.

W tym kształcie szkoła dotrwała do 31 sierpnia 2003 roku, kiedy to weszła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Młodzież wymienionych wyżej szkół brała udział w wielu przedsięwzięciach, konkursach i zawodach. Tworzyła szkolny chór i zespół taneczny ( w latach 50-tych XX wieku ). Brała udział i była nagradzana w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych i konkursie “Mistrz w zawodzie krawiec”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w HRUBIESZOWIE

Szkoła powstała na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2002 roku z połączenia dawnej szkoły mechanicznej i odzieżowej. Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie został Pan Andrzej Szkudziński, który piastował tę funkcję od 1 lutego 1991 roku do 31 sierpnia 2016 roku. Od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku Dyrektorem szkoły był Pan Marek Kozielewicz. Z dniem 1 września 2021 roku stanowisko to objęła Pani Anna Wiśniewska.
W skład Zespołu wchodziły szkoły starego typu i nowe szkoły ponadgimnazjalne: liceum profilowane, technikum czteroletnie, zasadnicza szkoła zawodowa.

Obecnie placówka proponuje naukę w: technikum, branżowej szkole I i II stopnia, liceum dla dorosłych i szkole policealnej. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Lubelskie Kuratorium Oświaty.

Poza zajęciami dydaktycznymi szkoła proponuje swoim uczniom działalność w organizacjach, są to: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolne Radio School i gazeta internetowa www.zs1hrubieszow.pl.