Program Edukacji Kulturalnej jako wsparcie działań dydaktycznych realizowany przez bibliotekę szkolną Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Wstęp

Współcześni pedagodzy coraz częściej zwracają uwagę na potrzebę systematycznej edukacji społeczno-kulturalnej. Wskazują na konieczność wspomagania młodego pokolenia w dostrzeganiu wartości tkwiących w kulturze wysokiej, w rozbudzaniu potrzeb i nawyków z tym związanych oraz w nabywaniu umiejętności samodzielnego udziału w dobrach kulturowych z pomocą określonych form uczestnictwa.

Animacja społeczno-kulturalna, jako kierunek działania, stymuluje młodzież do uczestnictwa w kulturze i spędzania wolnego czasu, które motywują ją do podejmowania działalności społeczno-kulturalnej, nacechowanej dobrowolnością wysiłku, świadomością celu, samodzielnością w zakresie podejmowanych działań związanych ze zdobywaniem wiedzy o kulturze i społeczności lokalnej.

Dzięki animacji społeczno-kulturalnej realizowanej poprzez edukację regionalną kształtowane są postawy młodzieży wobec dóbr kultury regionalnej, jej wartości oraz wzorce kulturowe charakterystyczne dla danej wspólnoty lokalnej.

Cele programu

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • Rozwijanie potrzeby stałego kontaktu z kulturą;
 • Uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki;
 • Odkrywanie młodych talentów poetyckich, prozatorskich i artystycznych;
 • Kształtowanie postaw moralnych, stylu życia i systemu wartości;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i proeuropejskich.

Procedury osiągania celów

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: twórcami, działaczami, animatorami kultury itp.
 • Wykłady i prelekcje;
 • Pokazy multimedialne
 • Lekcje muzealne;
 • Uczestnictwo w spektaklach, wystawach, seminariach, prezentacjach i imprezach kulturalnych;
 • Wycieczki;
 • Przygotowywanie wystaw w szkole i bibliotece;
 • Dokumentowanie działań w kronice szkolnej, kronice biblioteki szkolnej i na stronie internetowej szkoły;

Przewidywane osiągnięcia

 • Zainteresowanie młodzieży kulturą regionu i lokalnym życiem kulturalnym;
 • Obcowanie młodzieży z twórczością regionalną;
 • Poznanie aktualnie tworzących i ich dorobku;
 • Dostrzeżenie walorów własnego regionu;
 • Właściwe wzorce zachowań społecznych;
 • Kontakt ze sztuką i czynne oraz świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu mogą być uczniowie wszystkich klas w szkole.

Realizacja programu

Realizatorami programu są nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele współpracujący ze szkolną biblioteką.