Klub wolontariatu

STRUKTURA Szkolnego Klubu Wolontariatu

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Struktura

 1. Podstawa prawna Szkolnego Klubu Wolontariatu - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.).
 2. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada jakiejś szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 3. Członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.
 4. Miejscem organizacji jest Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
 5. Opiekunem Klubu jest nauczyciel, który wyraził chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunem w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 2. Formy nagradzania: wyrażenie uznania słownego, pochwała na forum szkoły, umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, wręczanie listów pochwalnych i dyplomów tzn.:
  • uczniowie bardzo zaangażowani w ideę wolontariatu otrzymują Dyplom Uznania SKW wręczany na inaguracyjnej uroczystości zakończenia roku szkolnego (w kwietniu - dla maturzystów i w czerwcu - dla uczniów niższych klas)
  • rodzice lub opiekunowie wyróżniających się wolontariuszy otrzymują listy pochwalne
  • nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza

IV. Działalność informacyjna

 • strona internetowa Szkolnego Klubu Wolontariatu
 • artykuły ( informacje i reportaże) prezentowane w szkolnym radiu, na stronie internetowej szkoły i portalach lokalnych
 • informacje w gablocie Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły

Szkolny Klub Wolontariatu obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.

Rok 2001 został ogłoszony przez ONZ Światowym Rokiem Wolontariatu. Jan Paweł II Na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu wygłosił przesłanie do młodzieży:
"Drodzy Wolontariusze!
Na zakończenie tego roku, który Organizacja Narodów Zjednoczonych poświęciła wolontariatowi, pragnę wyrazić wam żywe i szczere uznanie za poświęcenie, z jakim w każdym miejscu na świecie nieustannie troszczycie się o tych, którzy znajdują się w potrzebie. Czy to gdy pracujecie w pojedynkę, czy też zrzeszeni w różnych organizacjach - dla dzieci, osób starszych, dla chorych, ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach, dla uchodźców i prześladowanych - jesteście promieniem nadziei, który rozprasza mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężenia pokusy przemocy i egoizmu. Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu - swemu bliźniemu. Jest to bez mała Ťprawo istnieniať. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności i służby, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby. Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym".

(fragment cyt. za: akson.superhost.pl)

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338