Pedagog

Godziny pracy pedagoga Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Poniedziałek8. 00 - 12. 00
Wtorek11. 15 - 15. 15
Środa8. 00 - 12. 00
Czwartek11. 15 - 15. 15
Piątek8. 00 - 12. 00

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

- na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 1. 1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
 2. i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki
 4. 3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 5. 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 6. 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 7. 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 8. 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 9. 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna na terenie szkoły jest udzielana bezpłatnie.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338