Klub wolontariatu

DOKUMENTYn(Kodeks etyczny, Regulamin, Karta Wolontariusza)

I. Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj" w innych.
Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

II. Regulamin pracy wolontariusza Szkolnego Klubu Wolontariatu

 1. Wolontariusz zatrudniany przez Szkolny Klub Wolontariatu pracuje społecznie tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalany wspólnie z koordynatorem.
 4. Wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie upoważnienia wystawionego przez koordynatora SKW ZS nr 1 w Hrubieszowie.
 5. Wolontariusz nie może wykonywać czynności do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie medyczne;
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłaszać koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji;
 7. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować koordynatora SKW, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu;
 8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcje koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu;
 9. Wolontariuszom nie wolno absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób u których wykonują określoną pracę;
 10. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin u których wolontariusz wykonuje swoją pracę są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z koordynatorem lub inną osobą upoważnioną do tego;
 11. Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.

III. Karta wolontariusza


WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.
WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:
 1. Mieć jasno określony zakres obowiązków;
 2. Zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 3. Wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 4. Mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 5. Być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 6. Być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 7. Mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 8. Przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.
Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:
 1. Uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 2. Dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 3. Rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 4. Nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny;
 5. Informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 6. Ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;
 7. Dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (84)696-3338