Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w innych zawodach usługowych np. fryzjer, piekarz, cukiernik.
Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy, zaś wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na dodatkowych kursach.
Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem.
Walorami systemu kształcenia w klasach wielozawodowych są m.in: zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego, uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy.
Perspektywy zawodowe:
Uczniowie mogą podjąć pracę w swoim zawodzie lub kształcić się dalej.
Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym zawodu, który poznawali oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.